https://www.palyazat.gov.hu/efop-329-vodai-s-iskolai-szocil…

 

Az Iskolai Szociális Munkások Egyesületének minimum javaslatai az iskolai szociális munkás programok felé az alábbiak:

1. Az iskola fenntartója és vezetése legyen érdekelt az iskolai szociális munkás iskolában történő alkalmazásában, fogadja el szakmai autonómiáját, támogassa feladatai ellátásában, beleértve a tantestülettel való partneri együttműködés feltételeinek biztosítását.

2. Az iskola szociális munkásnak álljanak rendelkezésére a munkájához szükséges tárgyi feltételek (különösen: saját konzultációs szoba vagy az egyéni esetmunkára alkalmassá tett, korlátlanul használható helyiség, számítógép használat, nyomtatási lehetőség, internet és telefonhasználat, postázási lehetőség).

3. Az iskolai szociális munkás fő tevékenységi területe egy iskolához kötődjön, munkavégzésének helyszíne döntően az iskolai színtéren legyen.

4. Az iskolai szociális munkás alkalmazója tegye lehetővé, hogy az iskolai szociális munkás munkájának segítéséhez szakmai támogató szolgáltatásokat vehessen igénybe (pl:: esetmegbeszélő csoportokon, szakmai tanácskozásokon, továbbképzéseken való részvétel, szükség esetén szupervízió).

5. Az iskolai szociális munkások munkarendje más iskolában megjelenő társszakmához hasonlóan (iskolai egészségügyi személyzet, iskolai védőnő, iskolapszichológus, egészségtantanár) igazodjon a pedagógusokéhoz. Az iskolai szociális munkás bérük és juttatásai igazodjanak végzettségükhöz.

6. Külső modell esetén az iskolai szociális munkások alkalmazása kizárólag önálló szervezeti egységben történjen.

7. Az iskolai szociális munkás mindenben tegyen eleget szakmai, etikai elvárásoknak, legyen személyesen elkötelezett abban, hogy tudása legjavát a kliensei segítésére használja. Tartsa be a munkája kapcsán a jogszabályi előírásokat, illetve az iskolai szociális munka területén elfogadott szakmai standardokat.

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, és az iskolai szociális munkás mindenben eleget tesz szakmai, etikai elvárásoknak, személyesen elkötelezett abban, hogy tudása legjavát a kliensei segítésére használja, akkor végső soron bármelyik modell (Pécsi modell, Hagyományos modell, Külső modell) szerint lehet jó és hatékony iskolai szociális munkát végezni. Mindehhez további feltétel, hogy a jogszabályi környezet megfelelő legyen és legyenek elfogadott szakmai standardok.

Ezen elvárások egy általános, de határozott keret jelölnek ki az iskolai szociális munka - szolgáltatást biztosítani akarók számára. Látható módon a javaslat ebben a színvonalas szakmai munkavégzés, az iskola szociális munkások feladatellátásának támogatása kap kitüntetett szerepet, a munkáltatói kérdésben megengedőbb álláspontot képvisel. Ennek hátterében az áll, hogy bár ideálisnak minden bizonnyal az un. pécsi modell mondható, mégis a többi modell hátrányai a fentebb felsorolt garanciális feltételekkel jelentősen minimalizálhatók. Ez az elgondolás tehát azt a cél szolgálja, hogy minél több iskolai szociális munkás szolgáltatás illetve hálózat jöjjön létre, azaz minél több finanszírozó, fenntartó kezdjen ilyen program támogatásába. Éppen ezért a fenntartó ágazati sokszínűsége mellett szektor semlegesség iránt is elköteleződik: állami, nem állami, civil és egyházi programot is elfogadhatónak tart.

Az Iskolai Szociális Munkások Egyesületének egyértelmű javaslata, hogy az iskolai szociális munka - szolgáltatást „kötelezően”, kvázi ellátásként csak megfelelő szakmai támogatással, módszertani segítségnyújtással, körültekintően tervezett és kivitelezett szociális szolgáltatásfejlesztői munka révén valósuljon meg Magyarországon.

A fentieken túl a pályázók figyelmébe ajánljuk a a források, segédletek fülnél megtalálható anyagokat.

Kiegészítő információk